Nowa Rada Parafialna


Skład Rady Parafialnej

 Z urzędu:


ks. Józef Marek

ks. Jarosław Oleś

ks. Ryszard Chwała

ks. Krzysztof Patas

s. Bernadeta


z mianowania ks. proboszcza:


Brudek Ryszard

Czyrwik Sylwia

Hanz Jadwiga

Pękała Stanisław

Puchałka Stanisław

Tulaja Tomasz


z wyboru parafian:


Bryła Wiltoria

Duży Urszula

Kędzior Bogusław

Koserczyk Halina

Machalica Jacek

Main Małgorzata

Orlik Sylwester

Pęciak Jan

Piecha Wojciech

Przystał Lidia

Ryś Zuzanna

Skrobol Bronisław

Sporek Maciej

Wawrzonowski Jerzy

Wrona Maria

 

 

Regulamin Rady Parafialnej:

Regulamin Parafialnej Rady Duszpasterskiej (PRD)

w Archidiecezji Katowickiej

1. PRD stanowi, zgodnie z kan. 536 KPK, ciało doradcze, które pod kierownictwem

proboszcza parafii w ramach ustawodawstwa diecezjalnego – pomaga wyłącznie

w działalności duszpasterskiej danej wspólnoty parafialnej.

2. Realizując powyższe zadanie, PRD pomaga w organizacji kultu Bożego,

uczestniczy w opracowaniu rocznego planu duszpasterskiego, animuje działalność

grup duszpasterstwa specjalistycznego, wspiera prowadzone dzieła apostolatu

w parafii, inspiruje działalność charytatywną,

troszczy się o podejmowanie inicjatyw duszpasterskich uwzględniających zachodzące

przemiany społeczno – kulturowe.

3. W skład PRD wchodzą trzy grupy członków: z urzędu, mianowani przez

proboszcza parafii oraz wybrani przez parafian, (w sumie maksymalnie 25 osób).

Liczba członków \PRD pochodzących z wyboru dokonanego przez wspólnotę wiernych

nie może być mniejsza od liczby członków mianowanych przez proboszcza.

3.1. Członkami PRD mogą być jedynie praktykujący katolicy, którzy przyjęli sakrament

bierzmowania i są znani z nienagannych postaw moralnych.

3 .2. Z urzędu należą do PRD:

3.2.1. Proboszcz,  pełniący równocześnie funkcję przewodniczącego PRD.

3.2.2. Księża wikariusze, którzy pracują w danej parafii.

3.2.3. Delegatka sióstr zakonnych zatrudnionych w danej parafii.

3.2.4. Przedstawiciele osób świeckich zatrudnionych w pracy duszpasterskiej w

parafii (reprezentant katechetów, organista, kościelny itp.).

3.3. Z mianowania proboszcza do PRD należą:

3.3.1. Przedstawiciele ruchów, wspólnot modlitewnych, nadzwyczajnych szafarzy

Eucharystii i stowarzyszeń katolickich działających w danej parafii.

3.3.2. Przedstawiciele poszczególnych grup wymienieni w p. 3.3.1 zostają wyłonieni

w wyniku wzajemnej konsultacji między członkami danej grupy. Wśród nich powinn

i być także przedstawiciele młodzieży.

4. Zależnie od wielkości parafii i stopnia zaangażowania wiernych, liczba członków

PRD wybranych przez parafian wynosi od 6 – 12. Jej dokładną wielkość określa

proboszcz,uwzględniając aktualną sytuację parafii.

5. Częstość zebrań PRD zależy od aktualnych potrzeb duszpasterskich. Minimum

stanowią dwa zebrania w roku. Zebrania takie zwołuje przewodniczący, przekazując

zaproszenia przynajmniej dwa tygodnie przed zebraniem. Zebrania nadzwyczajne

mogą być również zwoływane, kiedy połowa członków rady wyrazi takie życzenie

na piśmie, skierowanym do sekretarza rady.

6. Ze względu na doradczy charakter PRD w przypadku rozbieżności zdań między

proboszczem a członkami rady, sprawę rozstrzyga proboszcz, po uprzedniej konsultacji

z Kurią Metropolitalną.

7. Kadencja PRD trwa 5 lat. Poszczególni członkowie mają możliwość wcześniejszej

rezygnacji ze swego członkostwa.

8.1. W przypadku sformułowania uzasadnionych zarzutów personalnych wobec

poszczególnych członków mogą oni zostać wykluczeni z PRD wyłącznie wówczas,

jeśli wniosek taki uzyska 2/3 głosów obecnych podczas posiedzenia członków rady.

8.2. W przypadku śmierci, zmiany miejsca zamieszkania członka PRD pochodzącego

z wyboru parafian albo z powodu wyjazdu z terenu parafii na stałe lub na dłużej niż

6 miesięcy, na jego miejsce pozostali członkowie PRD zwykłą większością głosów

wybierają nowego członka.

8.3. W przypadku śmierci lub zmiany miejsca zamieszkania członka PRD pochodzącego

z nominacji, na jego miejsce przewodniczący mianuje nowego członka rady.

9. W przypadku zmiany urzędowych członków PRD, kadencja pozostałych członków

nie ulega skróceniu. Rada funkcjonuje więc mimo zmian na stanowiskach proboszcza

i księży wikariuszy.

9.1. Kadencji PRD nie przerywa śmierć proboszcza.

9.2. Nowy proboszcz, po sześciu miesiącach od dnia objęcia parafii, może wystąpić

do dziekana z wnioskiem o rozwiązanie dotychczasowej PRD i o zarządzenie nowych

wyborów do PRD.

9.3. Decyzję o ewentualnym rozwiązaniu PRD może podjąć jedynie Arcybiskup Katowicki

, po wnikliwym zbadaniu sytuacji.

10. Posiedzenia PRD nie mają z reguły charakteru publicznego, ale pomimo tej zasady,

można na nie zapraszać ekspertów i konsultantów. Nie przysługuje im jednak prawo głosu.

11. Maksymalna długość uczestnictwa w PRD wynosi trzy kadencje, tzn. 15 lat

Katowice, 4 kwietnia 2012 r.

 

Ta strona używa pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies .